Všeobecné obchodní podmínky

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
WOE (WOE) přijímá objednávky poštou, telefonicky, faxem nebo e-mailem.Všechny objednávky podléhají přijetí WOE.Objednávky musí obsahovat číslo nákupní objednávky a specifikovat katalogová čísla WOE nebo úplné podrobnosti o jakýchkoli zvláštních požadavcích.Telefonické objednávky musí být potvrzeny předložením tištěné objednávky.Odeslání nákupní objednávky znamená přijetí podmínek prodeje WOE, uvedených zde a v jakékoli cenové nabídce poskytnuté WOE.
TYTO PODMÍNKY PRODEJE JSOU ÚPLNÝM A VÝHRADNÍM PROHLÁŠENÍM PODMÍNEK SMLOUVY MEZI KUPUJÍCÍM A BOHA.

2. SPECIFIKACE PRODUKTU
Specifikace uvedené v katalogu WOE, literatuře nebo v jakýchkoli písemných citacích jsou zamýšleny jako přesné.Společnost WOE si však vyhrazuje právo změnit specifikace a nečiní žádné nároky na vhodnost svých produktů pro jakýkoli konkrétní zamýšlený účel.

3. PRODUKTOVÉ ZMĚNY A NÁHRADY
WOE si vyhrazuje právo (a) provádět změny v produktech bez upozornění a povinnosti začlenit tyto změny do jakýchkoli produktů dříve dodaných kupujícímu a (b) zaslat kupujícímu nejaktuálnější produkt bez ohledu na katalogový popis, je-li to relevantní.

4. KUPUJÍCÍ ZMĚNY OBJEDNÁVEK NEBO SPECIFIKACE
Jakékoli změny jakékoli objednávky na vlastní nebo volitelně konfigurované produkty nebo jakákoli objednávka nebo řada podobných objednávek pro standardní produkty, včetně, ale bez omezení na jakékoli změny specifikací produktů, musí být předem písemně schváleny společností WOE.Společnost WOE musí obdržet žádost Kupujícího o změnu nejméně třicet (30) dní před plánovaným datem odeslání.V případě změn jakékoli objednávky nebo specifikací pro
Produkty, WOE si vyhrazuje právo upravit ceny a dodací termíny Produktů.Kromě toho bude kupující odpovědný za všechny náklady spojené s takovou změnou, včetně mimo jiné zatížených nákladů na všechny suroviny, nedokončenou výrobu a zásoby hotového zboží na skladě nebo objednané, které jsou touto změnou ovlivněny.

5. ZRUŠENÍ
Jakákoli objednávka na vlastní nebo volitelně nakonfigurované produkty nebo jakákoli objednávka nebo řada podobných objednávek standardních produktů může být zrušena pouze na základě předchozího písemného souhlasu WOE, přičemž tento souhlas může být udělen nebo odepřen podle výhradního uvážení společnosti WOE.V případě jakéhokoli zrušení objednávky bude kupující odpovědný za všechny náklady spojené s takovým zrušením, včetně mimo jiné zatížených nákladů na všechny suroviny, nedokončenou výrobu a zásoby hotového zboží na skladě nebo objednané, které jsou ovlivněny takovým zrušením WOE bude vynaložit komerčně přiměřené úsilí ke snížení těchto nákladů na zrušení.Kupující v žádném případě neručí za více, než je smluvní cena zrušených Produktů.

6. CENY
Katalogové ceny se mohou bez upozornění změnit.Vlastní ceny se mohou změnit s pětidenním předstihem.Pokud nevznesete námitku proti změně ceny na vlastní objednávce po upozornění, bude to považováno za přijetí změny ceny.Ceny jsou FOB Singapur a nezahrnují poplatky za dopravu, clo a pojištění.Uvedené ceny jsou bez jakékoli federální, státní nebo místní spotřební daně, daně z prodeje, použití, osobního majetku nebo jakékoli jiné daně a kupující souhlasí s tím, že ji zaplatí.Uvedené ceny jsou platné 30 dní, pokud není uvedeno jinak.

7. DORUČENÍ
Společnost WOE zajišťuje správné balení a bude zákazníkům zasílat jakoukoli metodou zvolenou společností WOE, pokud není v nákupní objednávce kupujícího uvedeno jinak.Po přijetí objednávky společnost WOE poskytne odhadované datum doručení a vynaloží veškeré úsilí, aby odhadované datum doručení dodrželo.WOE nenese odpovědnost za žádné následné škody způsobené pozdním dodáním.WOE upozorní kupujícího na jakékoli očekávané zpoždění dodávky.Společnost WOE si vyhrazuje právo odeslat zásilku předem nebo změnit termín, pokud kupující neurčí jinak.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Singapur: Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny platby splatné do 30 dnů od data faktury.WOE bude přijímat platby na dobírku, šek nebo účet založený u WOE.Mezinárodní objednávky: Objednávky na doručení kupujícím mimo Singapur musí být plně zaplaceny předem v amerických dolarech, bankovním převodem nebo neodvolatelným akreditivem vystaveným bankou.Platby musí zahrnovat všechny související náklady.Akreditiv musí mít platnost 90 dnů.

9. ZÁRUKY
Skladové produkty: Skladové optické produkty WOE mají záruku, že splňují nebo překračují uvedené specifikace a že neobsahují vady materiálu nebo zpracování.Tato záruka bude platná po dobu 90 dnů od data vystavení faktury a podléhá Zásadám vrácení stanoveným v těchto Podmínkách.
Zakázkové produkty: U speciálně vyrobených nebo zakázkových produktů se zaručuje, že neobsahují výrobní vady a splňují pouze vaše písemné specifikace.Tato záruka je platná po dobu 90 dnů od data vystavení faktury a podléhá Zásadám vrácení stanoveným v těchto Podmínkách.Naše povinnosti vyplývající z těchto záruk budou omezeny na výměnu nebo opravu nebo poskytnutí kreditu kupujícímu na budoucí nákupy ve výši rovnající se kupní ceně vadného produktu.V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody nebo náklady kupujícího.Výše uvedené prostředky nápravy jsou jediným a výhradním prostředkem nápravy Kupujícího v případě jakéhokoli porušení záruk podle této smlouvy.Tato standardní záruka se nevztahuje na jakýkoli produkt, který při kontrole společností Wavelength Singapore vykazuje známky poškození v důsledku zneužití, nesprávného použití, nesprávné manipulace, úprav nebo nesprávné instalace nebo aplikace nebo jakýchkoli jiných příčin mimo kontrolu společnosti Wavelength. Singapur.

10. ZÁSADY VRÁCENÍ
Pokud se kupující domnívá, že produkt je vadný nebo nesplňuje uvedené specifikace WOE, měl by o tom informovat WOE do 30 dnů od data faktury a měl by zboží vrátit do 90 dnů od data faktury.Před vrácením produktu musí kupující získat ČÍSLO AUTORIZACE MATERIÁLU VRÁCENÍ (RMA).Žádný produkt nebude zpracován bez RMA.Kupující by pak měl produkt pečlivě zabalit a vrátit společnosti WOE s předplacenou dopravou spolu s formulářem žádosti o RMA.Vrácený produkt musí být v původním obalu a bez jakýchkoliv vad nebo poškození způsobených přepravou.Pokud WOE zjistí, že produkt nesplňuje specifikace uvedené v odstavci 7 pro skladové produkty;
WOE na základě vlastního uvážení buď vrátí kupní cenu, opraví závadu nebo vymění produkt.Při prodlení kupujícího nebude zboží bez povolení přijato;Přijatelné vrácené zboží bude podrobeno poplatku za opětovné naskladnění;Speciálně objednané, zastaralé nebo zakázkově vyrobené položky nelze vrátit.

11. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Jakákoli práva duševního vlastnictví na celosvětovém základě, včetně, bez omezení, patentovatelných vynálezů (ať už se o ně žádá nebo ne), patentů, patentových práv, autorských práv, autorských děl, morálních práv, ochranných známek, servisních značek, obchodních jmen, obchodních tajemství. a všechny aplikace a registrace všech výše uvedených skutečností vyplývající z plnění těchto podmínek prodeje, které byly vytvořeny, vyvinuty, objeveny nebo zredukovány do praxe společností WOE, budou výhradním vlastnictvím společnosti WOE.Konkrétně, WOE bude výhradně vlastnit všechna práva, titul a podíl na Produktech a veškeré vynálezy, autorská díla, rozvržení, know-how, nápady nebo informace objevené, vyvinuté, vyrobené, koncipované nebo zredukované do praxe WOE. , v průběhu plnění těchto obchodních podmínek.